Regulaminy

Bąkowo, 01.01.2024 r.

firma: JS Horse Team Julia Surma 

siedziba: 83-050 Bąkowo ul. Wieczornych Mgieł 21

zwana dalej: Stajnia Kumaki

 

REGULAMIN OGÓLNY STAJNI KUMAKI

 Zajęcia

 1. Stajnia Kumaki zajmuje się prowadzeniem zajęć z nauki jazdy konnej. Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach 12.00-20.00, a w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00-18.00. W okresie wakacji letnich, ferii zimowych oraz świąt Stajnia Kumaki zastrzega sobie możliwość zmian w godzinach prowadzenia zajęć o czym poinformuje Klientów (plakaty w siedzibie, ogłoszenia w Internecie). W okresie Wakacji oraz Ferii zimowych obowiązują osobne grafiki jazd ze względu na półkolonie!
 2. Jazdę należy zapisać telefonicznie ( Instruktorzy: 694 03 69 05 w godzinach otwarcia stajni) lub bezpośrednio u pracowników Stajni Kumaki.
 3. Rozliczenie za zajęcia następuje poprzez wykupienie jazdy jednorazowej, wykupienie karnetu ważnego 6 miesięcy lub comiesięcznej opłaty w ramach umowy semestralnej. W zależności od wybranej formy różne są zasady zapisywania, odrabiania jazd oraz ich ceny.
 4. Rezerwacje jazd możliwe są na dwa kolejne pełne miesiące kalendarzowe lub semestr szkolny.
 5. Pierwszego dnia miesiąca otwierane są zapisy na drugi miesiąc naprzód. Automatycznie są w nim uwzględniane terminy jazd umów semestralnych, natomiast Klienci z jazd karnetowych lub jednorazowych zobowiązani są do ustalenia terminów kolejnych jazd.
 6. Pierwszeństwo zapisów na dany termin (w czasie tygodnia od otwarcia zapisów na nowy miesiąc) ma Klient kontynuujący jazdę w danym terminie w poprzednich miesiącach.
 7. Odwołanie jazdy w terminie następuje minimum na dzień przed planowanym terminem jazdy do godz. 10.00 drogą mailową na adres konie.js@kumaki.pl lub SMSem na nr 694 03 69 05. Jazdy odwołane w czasie późniejszym, oraz te na które się nie stawiono, będą uznawane za odbyte.
 8. Dwukrotne odwołanie nie w terminie jazdy jednorazowej lub nie stawienie się na zapisaną jazdę (w przeciągu dwóch miesięcy) skutkować będzie koniecznością rozliczenia się za ostatnią nieodbytą jazdę. W przypadku odmowy rozliczenia Klient zostanie wykreślony z zarezerwowanych przyszłych terminów jazd.
 9. Skutki odwołania lub nie stawienia się na jazdę z karnetu lub w ramach umowy semestralnej zostały opisane w Regulaminie Jazd Karnetowych i Regulaminie Umów Semestralnych.
 10. Stajnia Kumaki zastrzega sobie możliwość odwołania jazdy z powodu ekstremalnych warunków pogodowych (np. burza, śnieżyca), niedyspozycji koni lub innych, niezależnych od Stajni Kumaki, przyczyn. W takiej sytuacji zostanie wyznaczony nowy termin jazdy lub jazda zostaje uznana za odwołaną w terminie.
 11. Uczeń uczęszczający na jazdy indywidualne typu lonża, lonżo-maneż na zajęcia musi się stawić w Stajni Kumaki najpóźniej na 10 minut przed jazdą. Uczeń uczęszczający na zajęcia maneżowe lub w terenie musi się stawić w Stajni Kumaki najpóźniej na 20 minut przed jazdą w celu przygotowania konia do jazdy. Każdorazowo fakt przybycia do Stajni Kumaki należy zgłosić do Instruktora.
 12. Nie ma możliwości przypisania Ucznia do jednego Instruktora ani do konkretnego konia. Najlepsze wyniki w nauce osiąga się poprzez zdobywanie doświadczenia u różnych Instruktorów i na różnych koniach. Doboru odpowiedniego konia dokonuje Instruktor zgodnie z umiejętnościami Ucznia i w celu zapewniania bezpieczeństwa.
 13. Spóźnienie się na jazdę konną skutkuje skróceniem jazdy i utrzymaniem godziny planowanego jej zakończenia.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach szkółki i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag Instruktorów i pracowników obsługi.
 2. W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW. Stajnia Kumaki objęta jest ubezpieczeniem OC.
 3. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione po jeździe. Rzeczy pozostawione, które nie zostaną odebrane w ciągu 14 dni będą usuwane.
 4. Za dzieci i młodzież przebywające na terenie stajni poza czasem zajęć  nauki jazdy konnej odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 5. Na terenie stajni surowo zabronione jest bieganie, płoszenie koni i zwierząt gospodarskich, głośne zachowanie. Należy unikać obojętności wobec niewłaściwego traktowania i niedbalstwa w stosunku do konia,  zbliżania się do konia, bez  uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania,  szybkich i gwałtownych ruchów.
 6. Zakazuje się spożywania alkoholu na terenie stajni, podchodzenia do koni oraz jazdy pod jego wpływem.
 7. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Nie wolno dokarmiać koni i zwierząt gospodarskich bez zgody Instruktora.
 9. Nie wolno wyprowadzać koni z boksów bez zgody Instruktora.
 10. Nie wolno wychodzić poza teren ogólnodostępny dla Klientów, w szczególności wchodzić na teren pastwiska i wybiegów, do szop i do boksów koni, do pomieszczeń gospodarczych Stajni.
 11. Należy zachować szczególną ostrożność w porze karmienia oraz podczas przebywania w boksach, stajni, na wybiegu i ujeżdżalni.
 12. Należy przestrzegać porządku i czystości.
 13. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.
 14. Wypadki, urazy zarówno osób jak i koni oraz wszelkie uwagi należy niezwłocznie zgłosić do Instruktora.

 Postanowienia końcowe

 1. Wykupienie jazdy, karnetu lub podpisanie umowy semestralnej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN JAZD KARNETOWYCH

 1. Regulamin Jazd Karnetowych należy traktować łącznie z Regulaminem Ogólnym Stajni Kumaki.
 2. Z karnetu może skorzystać dowolna ilość osób do wyczerpania limitu, określonego w karnecie.
 3. Karnet wydawany jest w formie elektronicznej.
 4. Na karnecie określona jest maksymalna ilość wejść. Klient ma obowiązek osobno dokonać rezerwacji.
 5. Wartość karnetu nie podlega zamianie na gotówkę.
 6. Rozliczeń można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą.
 7. W przypadku jeżeli okaziciel karnetu chce skorzystać z usługi nie objętej karnetem zobowiązany jest dokonać zapłaty zgodnie z obowiązującym w cennikiem jazd jednorazowych Stajni Kumaki.
 8. Karnety wydawane są z terminem ważności 6 miesięcy od daty wykupienia karnetu. Wykorzystanie karnetu jest możliwe w dniach i godzinach otwarcia Stajni Kumaki.
 9. Odwołanie zajęć w terminie następuje minimum dzień przed planowanym terminem do godz. 10.00 drogą mailową na adres konie.js@kumaki.pl lub SMSem na nr 694 03 69 05. Jazdy odwołane w czasie późniejszym, oraz te na które się nie stawiono, będą uznawane za odbyte i wykreślone z karnetu.
 10. Stajnia Kumaki zastrzega sobie możliwość odwołania jazdy z powodu ekstremalnych warunków pogodowych (np. burza, śnieżyca), niedyspozycji koni lub innych, niezależnych od Stajni Kumaki, przyczyn. W takiej sytuacji zostanie wyznaczony w karnecie nowy termin jazdy.
 11. Niewykorzystana wartość karnetu nie podlega zwrotowi.
 12. Zakupiony karnet i usługa po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.

REGULAMIN JAZD SEMESTRALNYCH

 1. Regulamin Jazd Semestralnych należy traktować łącznie z Regulaminem Ogólnym Stajni Kumaki.
 2. Umowę na jazdy semestralne podpisuje się do końca roku szkolnego. W umowie załączony jest wykaz terminów kiedy zajęcia nie są prowadzone.
 3. Rozliczeń dokonuje się przelewem z góry za każdy miesiąc, do 10. dnia miesiąca, zgodnie z ilością zajęć przypadających w danym miesiącu. Dane do przelewu podane są w Umowie na jazdy semestralne.
 4. Jest możliwe odrobienie 1 jazdy w miesiącu o ile Stajnia KUMAKI będzie dysponować wolnym miejscem w grafiku na wyznaczenie nowego terminu jazdy, a także jeśli zgłoszenie nieobecności nastąpi najpóźniej do godziny 10.00 na dzień przed zajęciami. Odwołanie powinno być przekazane drogą mailową na adres konie.js@kumaki.pl lub SMSem na nr 694 03 69 05. Jazdy odwołane w czasie późniejszym, oraz te na które się nie stawiono, będą uznawane za odbyte.
 5. Możliwe jest odrobienie tylko 1 zajęć w miesiącu kalendarzowym, nie później jednak niż w miesiącu kalendarzowym następującym po dacie wystąpienia nieobecności.
 6. Stajnia Kumaki zastrzega sobie możliwość odwołania jazdy z powodu ekstremalnych warunków pogodowych (np. burza, śnieżyca), niedyspozycji koni lub innych, niezależnych od Stajni Kumaki, przyczyn. W takiej sytuacji zostanie wyznaczony dodatkowy termin jazdy.
 7. Płatność po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
 8. Obowiązuje miesięczny termin wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie należy przekazać w formie pisemnej na e-mail: konie.js@kumaki.pl.