Regulaminy

UWAGA: W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW.  Szkółka Jazdy Konnej KUMAKI objęta jest ubezpieczeniem OC.

REGULAMIN SZKÓŁKI JAZDY KONNEJ KUMAKI

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach szkółki i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag instruktorów i pracowników obsługi.
 2. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Zakazuje się spożywania alkoholu na terenie stajni, podchodzenia do koni oraz jazdy pod jego wpływem.
 4. Treningi prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach 13.00-20.00, a w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00-20.00.
 5. Jazdę należy zapisać telefonicznie pod nr 694 03 69 05 lub bezpośrednio u pracowników stajni.
 6. Jazdę można odwołać minimum dzień przed planowanym terminem do godz. 10.00 osobiście, telefonicznie lub SMSem pod nr 694 03 69 05. Jazdy odwołane w czasie późniejszym, oraz te na które się nie stawiono będą uznawane za odbyte.
 7. Dwukrotne nieodwołanie jazdy w terminie lub nie stawienie się na zapisaną jazdę (w przeciągu dwóch miesięcy) skutkować będzie koniecznością rozliczenia się za ostatnią nieodbytą jazdę. W przypadku odmowy rozliczenia Klient zostanie wykreślony z zarezerwowanych terminów jazd.
 8. SJK Kumaki zastrzega sobie możliwość odwołania jazdy z powodu ekstremalnych warunków pogodowych (np. burza, śnieżyca) lub niedyspozycji koni. W takiej sytuacji zostanie wyznaczony nowy termin jazdy. Grafik jazd tj. godziny oraz dni zajęć mogą ulegać zmianom względem pogody, świąt oraz dni wolnych, niedyspozycji koni, oraz przyczyn niezależnych od SJK Kumaki.
 9. Zakupiony karnet i usługa po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
 10. Podana godzina zajęć jest godziną gotowości do wsiadania na konia przed stajnią. Prosimy o przybycie min. 10 minut przed treningiem
 11. Spóźnienie się na jazdę konną skutkuje skróceniem jazdy i utrzymaniem godziny planowanego jej zakończenia.
 12. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione po jeździe. Rzeczy pozostawione, które nie zostaną odebrane w ciągu 14 dni będą usuwane.
 13. Za dzieci i młodzież przebywające na terenie stajni poza godziną wyznaczonych zajęć  nauki jazdy konnej odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 14. Na terenie stajni surowo zabronione jest bieganie, płoszenie koni i zwierząt gospodarskich, głośne zachowanie. Należy unikać obojętności wobec niewłaściwego traktowania i niedbalstwa w stosunku do konia,  zbliżania się do konia, bez  uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania,  szybkich i gwałtownych ruchów.
 15. Nie wolno dokarmiać koni i zwierząt gospodarskich bez zgody Instruktora.
 16. Nie wolno wyprowadzać koni z boksów bez zgody Instruktora.
 17. Nie wolno wychodzić poza teren ogólnodostępny dla Klientów, w szczególności wchodzić na teren pastwiska i wybiegów, do szop i do boksów koni, do pomieszczeń gospodarczych Szkółki.
 18. Należy zachować szczególną ostrożność w porze karmienia oraz podczas przebywania w boksach, stajni, hali, na wybiegu i ujeżdżalni.
 19. Należy przestrzegać porządku i czystości.
 20. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.
 21. Wypadki, urazy zarówno osób jak i koni oraz wszelkie uwagi zgłaszamy do Instruktora.
 22. Wykupienie jazdy/ karnetu jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN KARNETÓW SZKÓŁKI JAZDY KONNEJ KUMAKI

 1. Regulamin Karnetów Szkółki Jazdy Konnej KUMAKI należy traktować łącznie z Regulaminem Szkółki Jazdy Konnej Kumaki.
 2. Karnet wydaje się na okaziciela.
 3. Jednorazowo z Karnetu może skorzystać dowolna ilość osób do wyczerpania limitu, określonego w Karnecie.
 4. Wartość Karnetu nie podlega zamianie na gotówkę.
 5. Do Karnetu nie stosuje się innych promocji, aktualnie prowadzonych w Szkółce Jazdy Konnej Kumaki.
 6. Rozliczeń można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą.
 7. W przypadku jeżeli okaziciel Karnetu chce skorzystać z usługi nie objętej Karnetem zobowiązany jest dokonać zapłaty zgodnie z obowiązującym w cennikiem SJK Kumaki.
 8. Karnety wydawane są z terminem ważności 6 miesięcy od daty pierwszej zapisanej w nim jazdy. Wykorzystanie karnetu jest możliwe w dniach i godzinach otwarcia SJK Kumaki.
 9. Na Karnecie określona jest maksymalna ilość wejść oraz termin zaplanowanych jazd. W momencie zakupu karnetu należy zapisać u Instruktora planowane jazdy we wskazanych polach oraz w kalendarzu jazd konnych.
 10. Jazdę można odwołać minimum dzień przed planowanym terminem do godz. 10.00 osobiście, telefonicznie lub SMSem pod nr 694 03 69 05. Jazdy odwołane w czasie późniejszym, oraz te na które się nie stawiono będą uznawane za odbyte.
 11. SJK Kumaki zastrzega sobie możliwość odwołania jazdy z powodu ekstremalnych warunków pogodowych (np. burza, śnieżyca) lub niedyspozycji koni. W takiej sytuacji zostanie wyznaczony w karnecie nowy termin jazdy.
 12. Jeździec lub jego opiekun zobowiązany jest do przedstawienia Instruktorowi karnetu przed każdą jazdą.
 13. Niewykorzystana wartość Karnetu nie podlega zwrotowi.
 14. Zakupiony karnet i usługa po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.